Burs
Üniversite Tercih Bursu
Üniversitemizi tercih esaslı verilir. Hak sahipleri, kapsamı ve süresi
 • Üniversitemizi ilk üç tercihden her hangi birinde tercih eden ve bu tercihi ile üniversitemize yerleşen öğrencilere verilir. Üniversitemizi 1., 2. Ve 3. Sırada tercih edilen öğrencilere 330 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl  Ekim  ayında  başlayıp  Haziran ayında sona  ermek üzere 9 ay boyunca  ödenir.
 • Üniversitemizde, ÖSYM tercih bursu ile okuyan öğrencilerin, 2015- 2016 eğitim- öğretim  yılından itibaren, genel not ortalamasının 2.00’nin altına  düşmesi, ikiden fazla (F) veya (IA) notunun bulunması sonucu bursları kesilecektir.
İndirim

1)  İndirimler
 • Personel İndirimi; Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Personel statüsünün normal öğretim süresi içinde kaybedilmesi durumunda takip eden yılda kesilir.
 • Şehit Çocuğu İndirim; Şehitlerin Üniversitemizde okuyan çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.
 •  Kardeş İndirim; Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe %25 oranında indirim sağlanır. Kardeşlerden birinin mezun olması kesilmesine engel değildir.
 •  İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri İndirimi; Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına %25 oranında indirim sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Odası Meclis ve İştirakleri Personel İndirimi; Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş çocuklarına %25 oranında indirim mütekabiliyet esasına göre sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi; İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile eş ve çocuklarına  %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.
 •  Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı Üyeleri İndirimi; Bursun tanındığı akademik yılda, Türkiye ‘deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanlık divanı üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Odası Tarafından Kurulan Lise Mezunları İndirimi; İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yapan öğrencilere %15 oranında indirim sağlanır.
 •  İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları İndirimi; Üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden öğrenciler %25 indirim sağlanır.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TİDER) Üyeleri İndirimi; Üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden İstanbul Ticaret Odası Mezunları (TİDER) üyesi olan öğrencilerimize %30 indirim sağlanır.
 • İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi; Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul ve Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği üye ile eş ve çocuklarına %10 oranında indirim sağlanır.
 • Engelli Öğrenciler İndirimi; Üniversitemizde okumakta olan %40 ve üstü oranında engelli öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.
 • Uluslararası Diploma Derecesine Sahip Öğrenciler İndirimi; Uluslararası diploma notu derecesine sahip olan Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.
 • Okul Birinciliği İndirimi; Okul Birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere %25 oranında indirim sağlanır.
 • İndirim, Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı süresini de kapsar.
 
Başarı Bursları
Başarı esaslı olarak verilir. Başarı bursları şunlardır:
 • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu
 •  Yıllık Üstün Başarı Bursu
 •  Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları
 
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu
Hak Sahipleri
 • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, ÖSYM kılavuzunda yer alan Üniversite’nin giriş başarı burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.
Niteliği ve Süresi
Bu burslar;
 •  Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal öğretim süresi ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı normal süresi için verilir.
 •  Öğrenci öğrenimine devam ettiği sürece (a) bendi ile çelişmemek kaydı ile kesintisizdir; not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır. Yönergenin bursların sona ermesine ilişkin 21.madde hükmü saklıdır.
Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları
Hak Sahipleri, Kapsamı ve süresi
 • Bu burs, Milli sporcularla, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlere verilir. Kayıt oldukları eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin; Milli Sporcular için %100’ü, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında burs verilir. Burslar normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.
 • Spor bursları Spor Bursları Yönergesinde belirtilen şartlara tabidir.
 • Birinci fıkrada belirtilen alanlardaki diğer başarılara verilecek burslar ve oranları Mütevelli Heyetçe takdir olunur.
Yıllık Üstün Başarı Bursu
Hak Sahipleri
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı, Üniversiteye Giriş %100 Tam Başarı Burslu öğrenciler hariç, Üniversite’nin bölüm ve programlarına en az iki yarıyıl devam eden, bu süre sonunda o akademik yıl not ortalaması (4.00) üzerinden en az (3.50) olan, alması gereken tüm derslerini alan ve hiçbir disiplin cezası almamış öğrencilere verilir.
 • (GNO) ‘nun hesaplanmasında yatay geçiş transfer kredileri dikkate alınmaz.
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi için verilmez.
 • Bir akademik yıl ortalaması (3.50)’nin üzerinde bulunup, yarıyıllarında alması gereken tüm derslerini alan ve başarılı olan ücretli ve kısmi burs veya indirimli öğrencilere verilir.
 • Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;
 1.  Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00 ) arasındaki öğrenci veya öğrencilere bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %100 ‘ü
 2.  Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrenci ve öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %50’si
 3.  Akademik yıl ortalaması (3.50- 3.59 ) arasındaki öğrenci veya öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %25’i, burs olarak verilir.
 • Bölüm veya bölüm esasına dayanmayan fakültelerde,13üncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen akademik yıl ortalamalarını sağlayan öğrenci bulunmazsa, başarı sıralamasında ilk üç içerisinde yer alan öğrenciler bir sonraki öğrenim yılı ücretinin; birinci için %100’ü, ikinci için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında bursa hak kazanırlar.
 • Bir akademik yıl içinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan çift ana dal programı öğrencilerine bir sonraki akademik yılda devam edecekleri programlara bu maddede belirlenen oranlarda burs verilir.
 
Çeşitli ve Son Hükümler
Burs ve İndirimlerin Niteliği
 
Bu yönergede belirtilen bütün burs ve indirimler öğrencinin eğitim-öğretim ücretinden iskonto şeklinde verilir.
 
Burs ve İndirimlerin Sona Erme Halleri
Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer;
 • Burs almaya hak kazandırılan durumun devam etmemesi.
 •  Öğrencinin normal öğretim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması.
 •  Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması.
 •  Yüksek Lisans Programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi veya katılımda bunulmaması durumunda.
Bu yönerge 2015 -2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE
 • Bu yönerge, Üniversitemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, yeni kayıt olacak öğrencilere uygulanır.
 • Bu yönergede ilk defa tanımlanan burs veya indirimlerden, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrenciler yararlanamazlar. Bu Yönerge hükümleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Konaklama Bursu: Üniversitemizin bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere normal eğitim öğretim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.


*Burada yer alan bilgiler burs yönergesi özeti şeklinde yer almaktadır. Detaylı ve kesin bilgi için lütfen burs yönelgesi inceleyiniz.