Rektörlük


 
Prof. Dr. Nazım Ekren
Rektör


Telefon : 444 0 413
Cep Telefonu : +90 (532) 203 45 45
e-posta : nekren@ticaret.edu.tr
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kuruluş amacı: eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak ve ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır.
 
Toplumsal hayatımızın her alanının yapısını ve ilişkiler sistemini biçimlendiren en önemli unsur, doğru ve yararlı bilgidir. Özgün düşüncenin, araştırmanın, yenilikçi ve girişimci anlayışın asıl kaynağı; üniversitelerin kazandırdığı en önemli katma değer olan bilgi ve beceri, çıktısı da bilgili ve becerili insandır. Bu anlayış çerçevesinde, Üniversitemiz; öğrencilerimizi değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaya, ülkemizin rekabet edebilir konum kazanmasına destek olmaya, toplumumuza yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürmeye özen göstermektedir.
 
Öğrenci odaklı eğitimi destekliyor, öğrenci dostu olmayı önemsiyoruz. Ancak, bunu evrensel akademik disiplin içerisinde, kararlı ve ilkeli anlayıştan vazgeçmeden, eğitim kalitesini düşürmeden gerçekleştirmenin, öğrencilerimiz için daha doğru ve yararlı olduğunun da bilincindeyiz.
 
Enformasyon teknolojileri, standart bilgiye ve veriye ulaşmayı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Artan rekabet baskıları ise, farklı bilgi üretmeyi, üretme yeteneğini kilit konuma getirmektedir. Kaliteli, standart dışı, farklılaşmış/farklılaştırılmış bilgi üretebilmeleri ve bu yeteneği kazanmaları, öğrencilerimize mukayeseli rekabet avantajı sağlayacaktır. Öğretim üyelerimiz derslerde işledikleri konuların, teorisini ve prensiplerini aktarmakta, bunların uygulanma yönüne ve şekline de değinmektedir. Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi; dersliklerde, öğrenci danışmanlık işlemlerinde, staj seçiminde, öğrenci kulüplerinin etkinliklerinde bu çerçevede ele alıyor ve sunuyoruz. Öğrencilerimizin iş kurma/iş bulma alternatiflerini arttırmak amacıyla, yükseköğrenim sektöründe yeni konsept olarak, girişimci öğrenci yetiştirme (veya öğrencilere girişimcilik için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırma) kapasitemizi geliştiriyoruz. Üniversitemizi çağdaş, uygulamalı bilgi ve becerilerin gelişim merkezi haline getiriyoruz.
 
Küresel perspektifi ve kapasitesi olan bireylere sahip olmak, sadece gerekli bilgi ve beceriyi değil aynı zamanda evrensel akademik ve bilimsel dürüstlüğü, objektifliği, tarafsızlığı ve adil yaklaşımı da gerekli kılmaktadır. Gençler bu yetkinlik ve yetenekleri, örnekleri üniversitelerde öğrenmekte ve kazanmaktadır.  Üniversitemizde öğrencilerimizin bilimsel ve entelektüel kapasitelerini kaliteli formda artırmaya öncelik veriyoruz.
 
Uygulama ve araştırma merkezlerimizi, sektörel merkezlerimizi kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, toplumla ve sektörlerle, piyasalarla buluşma platformu olarak ele alıyoruz. Bu merkezler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği protokolleri düzenleyerek küresel vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu sistemleri, modelleri, mekanizmaları İstanbul Ticaret Odası ile birlikte uyguluyoruz.
 
Bilimsel araştırmaların, nitelikli yayınların, patentlerin, teknopark uygulamalarının arttırılması, sahip olduğumuz bilginin ve becerinin toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmete dönüşmesi yönündeki çabalarımız artarak devam etmektedir. Bu süreçte akademik faaliyetlerimizi, kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edecek, akademik değerlerimizin zedelenmesine imkan vermeyecek en uygun bileşimdeki formda sunulmasının önemini, gereğini gözden kaçırmıyoruz.
 
Bilgi ve beceri kapasitesi yüksek akademisyenlerimiz, eğitim-öğretim kalitemizi, yayın, araştırma, proje üretme ve uygulama yetkinliğimizi artırmaktadır. Genç bir üniversite olmamıza rağmen, öğretim üyelerimiz ulusal bilim akademilerinde bizleri temsil etmektedir. Üniversitemiz kadrosunda olup bürokraside, siyasette, iş dünyasında, meslek ve sivil toplum kuruluşlarında görev üstlenmiş öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Benzer şekilde daha önce bu alanlarda görev almış, bilgi ve tecrübesi bulunan uzmanlar da akademik kadromuzda yer almaktadır.
 
Ülkemizin, bireylerimizin ve şirketlerimizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için üniversitelerin kritik rol ve fonksiyonu bulunduğuna inanıyoruz. Bu rol ve fonksiyonumuzu etkin şekilde yerine getirmek için, üniversitemize içeriden ve dışarıdan sürekli yeniden bakıyor, yükseköğretim yaklaşımımızı sürekli güncelliyor, üniversitemizin kapasitesini ve performansını artıracak modeller üretiyoruz.