Akademisyenimizden Yeni Kitap

Haber Tarihi: 08.12.2020
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL’ın, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü öğrencileriyle birlikte hazırladığı “Türk Modernleşmesinde Devlet, Toplum ve Ekonomi” adlı kitap Nobel Akademik yayıncılık tarafından yayımlandı. 

Kitap, Türk Siyasal Hayatına alışılmış bir yöntemin ötesinde yaklaşarak devlet, toplum ve ekonomi ilişkilerini bir bütün halinde ele almaktadır. 19. Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’ın başına değin Türk Modernleşmesinin kırılma noktalarını; politik değişim ve toplumsal süreklilik olguları üzerinden ele alan eser, Türkiye’de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin inceleme kaynağı niteliğindedir. 

Türk Modernleşmesinin kronolojik bir çizgide ele alındığı eserde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde inşa edilen kurum ve kuralların felsefi arka planı bölümler halinde analiz ediliyor.

Kitaptaki Konu Başlıkları;
 • Bir Osmanlı Uzlaşısı: Sened-i İttifak
 • En Uzun Yüzyılın Kırılma Noktası: Tanzimat Dönemi
 • En Uzun Yüzyılda Bir Yeni Dönem: Islahat Fermanı
 • Osmanlı’nın İlk Anayasası: Kanun-i Esasi
 • Modern Ulus Devletin Doğuşuyla Türkiye’nin Ulus Devlet Oluşumuna Giden Yol ve Kurtuluş Savaşının Etkisi
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: 1921 Anayasası
 • 1923 İzmir İktisat Kongresi ve Kalkınma Planları
 • Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924
 • Cumhuriyet ile Beraber Kurulan Halk İdaresinin Doğal Bir Sonucu: Çok Partili Hayata Geçiş
 • Demokrat Parti İktidarı, 1960 Darbesi ve Yassıada Yargılamaları
 • 1961 Anayasası ve Getirdiği Yenilikler
 • 12 Eylül sonrası Türk Siyasetinin Dönüşümü: Turgut Özal Dönemi
 • Türkiye’de Kentleşme: Nedenleri ve Süreçleri

Kitaba erişim için Nobel yayınevi linki;