İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İdari Birim Kalite Komisyonu

Üniversitemiz 26.01.2021 tarih ve 2021/228-7 numaralı Senato kararı ile Kalite Komisyonu YÖKAK Dereceli Değerlendirme Sistemine göre (rubrik) yeniden yapılandırılmış olup bu senato kararları kapsamında Fakülteler, Enstitüler ve İdari Yapıda birer birim olarak birim kalite komisyonları oluşturmuştur. Bu kapsamda birim kalite komsiyonlarının çalışma esasları ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

a) Birim Kalite Komisyonu, Başkanın belirleyeceği tarih ve gündeme göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
b) Kararlarda toplantı tarihi, karar sayısı, karar metni, toplantıya katılan Başkan ve üyelerin adları, varsa karşı oy gerekçeleri yer alır. Kararlar elektronik ortamda hazırlanır, üyelere iletilir ve saklanır. Birim Başkanı bulunmadığı zamanlarda yardımcısı Başkanlık görevini yapar.
c) Birim Kalite Komisyonu toplantılarında sekreterya hizmeti bir idari personel tarafından yürütülür,

Birim Kalite Komisyonlarının Görevleri

a) Kalite Komisyonu koordinasyonunda, Üniversite Kalite El Kitabında ilgili kalite süreçlerini PUKÖ döngüsüne göre hazırlamak,
b) Kalite Elçilerini koordine etmek,
c) Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nu Birim için hazırlamak, kurumsal akreditasyon ve program akreditasyon çalışmaları yapmak,
d) Rektörlük veya Kalite Komisyonu Başkanlığından geri bildirimler için gelen anketleri uygulamak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak,
e) Birimle ilgili paydaşları bilgilendirmek, görüşlerini almak ve değerlendirmek,
f) YÖKAK’a, görevli değerlendiricilere ve gözlemcilere gerekli desteği vermek,
g) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri faaliyetleri planlamak ve uygulamak

 

 

Komisyon Üyeleri

1. Genel Sekreter Oğuz Özcan
2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-
Yazılım Geliştirme Birimi
Önder Doruk
3. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-
İdari İşler Birimi
Kağan Köklen
4. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-
Yapı ve Teknik İşler Birimi
Sacide Akın
5. Hukuk Müşavirliği Av. Suphi Sertaç Gevrek
6. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eyüp Cebeci
7. Kariyer Planlama Merkezi Müdürlüğü Uğur Kaya
8. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı –
Tanıtım ve Pazarlama Birimi
Serdar Mısır
11. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yasin Demirbaş
12. Mali İşler Daire Başkanlığı Necdet Kara
13. Mali İşler Daire Başkanlığı Ahmet Demir
14. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Seda İstanbullu
15. Satın Alma Müdürlüğü Abdurrahman Kabadayı
16. SKS Daire Başkanlığı Mustafa Temel
17. SKS Daire Başkanlığı-
Kültür ve Spor Birimi
Aslı Uçar Yıldız
18. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Engin Çetin
19. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ebru Kurtuluş
20. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sümeyye Aydın
21. Yazı İşleri Müdürlüğü Fatma Köse

 

 

İletişim Bilgileri:         idaribkk@ticaret.edu.tr