İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Mezun Vermeye Devam Ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları doktora programı öğrencisi Murat Gülgör, Prof. Dr. Celalettin Aktaş danışmanlığında sürdürdüğü “Sosyal Medyanın Dijital Gettolarında Oluşan Polarizasyonun Kültürel Kimliğin Üzerine Etkisi: Facebook Hemşehri Sayfaları Örneği” başlıklı doktora tezini tamamlayarak mezun oldu.

Göç olgusu ile meydana gelen ve önemli bir dayanışma yöntemi halini alan hemşehri ağlarının yeniden şekillendiği sosyal medya uygulamalarının incelendiği çalışmada, hemşehri sayfalarının genel özellikleri ile birlikte, bu ağlarda oluşan sosyal sermayenin hangi kimlik örüntülerinin üzerine inşa edildiği belirleniyor.

Kuramsal çerçevesi Peter L. Berger ve Thomas Luckmann tarafından ortaya konan gerçekliğin sosyal inşası ile sınırlanan araştırmada ihtiyaç duyulan veriler ise nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat ile elde edildi.

Gülgör çalışmasında; Facebook hemşehri ağlarında yer alan  bireylerin grup içi bağlılıklarının güçlenmesiyle orantılı olarak, sosyal sermayeye yönelik beklentilerinin arttığını gözlemleyerek, , hemşehri ağlarının kültürel kimlik üzerine doğrusal ve güçlü bir etkisinin olduğu ortaya koyuyor ve ayrıca hemşehriler arasında oluşan karşılıklı güven ile sosyal sermaye arasında da güçlü bir ilişkinin bulunduğu tespit ediyor.

Çalışma, sosyal medyada gettolaşan toplulukların, bireyin kimlik algısında ve tercihlerinde yarattığı değişimi vurgulaması açısından önem taşıyor.