İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslar

Kalite Komisyonu Başkanı Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Rektör Yardımcısıdır. Komisyon üyeleri, Rektör, ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi olarak Kalite Güvencesinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Fakültelerden ve Enstitülerden Senato tarafından belirlenen birer temsilci, Üniversite Genel Sekreteri, Strateji Geliştirme Müdürü ve Senato tarafından belirlenen Öğrenci Temsilcisinden oluşmaktadır. Komisyonun çalışma esasları Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin web sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Senato tarafından seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Senato Öğrenci Temsilcisi olarak Öğrenci Konseyi Başkanını belirlemiştir ve görev süresi 1 (bir) yıldır. Komisyonun ofis ve personel destek hizmetleri, Üniversite Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları;

a)Kalite Komisyonu, Başkanın belirleyeceği tarih ve gündeme göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

b)Kararlarda toplantı tarihi, karar sayısı, karar metni, toplantıya katılan Başkan ve üyelerin adları, varsa karşı oy gerekçeleri yer alır. Kararlar elektronik ortamda hazırlanır, üyelere iletilir ve saklanır.

c)Başkan hariç olmak üzere Komisyon üyeleri, toplantılarda, temsil ettikleri veya ilişkili oldukları birimler ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü bölümlerde oy kullanamazlar.

ç)Kalite Komisyonu toplantılarında sekretarya hizmeti Üniversite Genel Sekreteri tarafından yürütülür,

Kalite Komisyonunun Görevleri;

a)Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda ve YÖKAK’ın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak, kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, Üniversite Kalite El Kitabını hazırlatmak,

b)Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun hazırlanması için ilgili Komisyonların katkılarını sağlamak, toplanan bilgileri bütünleşik hale getiren Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisinin taslak KİDR çalışmasına son halini vermek, Başkanın onayı ile YÖKAK tarafından oluşturulan Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS)’ne yüklenmesini sağlamak, Senatoyu bilgilendirmek ve Üniversitenin internet sayfasında yayımlamak,

c)Dış değerlendirme, izleme ve kurumsal akreditasyon programı kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak, bu çerçevede YÖKAK’a, görevli değerlendiricilere ve gözlemcilere gerekli desteği vermek, YÖKAK tarafından verilen diğer çalışma ve görevleri yerine getirmek,

ç)Komisyonlarla işbirliği içinde çalışmak, Komisyonların kendi alanlarında Birim Kalite Komisyonlarını bilgilendirmesini ve desteklemesini sağlamak,

d)Kalite kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve konuyla ilgili gelişmeleri paydaşlara aktarmak için oryantasyon, eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri faaliyetleri planlamak ve uygulamak.