STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
✕ Kapat
Anasayfa

İstanbul Ticaret Üniversitesi Misyon ve Vizyon

Üniversitenin misyonu, değişen dünyamızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, öncü akademik araştırmalar, uygulamalar ve bilgi üreten, paydaşlarına ve topluma katkı sunan bir üniversite olarak; girişimci, lider, yetkin, özgür düşünen, adil davranan, sorumluluk üstlenen, ahlaki değerleri benimsemiş, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Üniversitenin vizyonu, eğitimde ve araştırmada öncülüğüyle iş dünyasını ve toplumu yönlendiren, ülkemizin ve dünyanın dönüşümüne katkıda bulunan bir üniversite olmaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İdari Birimleri Misyon ve Vizyon

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreterliği, çağın gereklerine uygun, etik ve insani değerleri göz ardı etmeyen, iç ve dış paydaşlarla iletişimi güçlü, Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayan, Üniversite Stratejik Planına uygun idari altyapı ve destek hizmetlerinin tesis ve idamesini güçlendirerek idari birimlerde  etkili  performans yönetimini sağlamaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreterliği ve bağlı idari birimlerince hızlı ve verimli hizmetin üretildiği, tüm süreçleri kapsayan uyum ve iş birliğinin sağlandığı, şeffaflığa dayalı, iç ve dış paydaşlarımıza  karşı duyarlı kurumsal bir yapı oluşturmaktır.

Kalite Politikası

Üniversitemizde sunulan yükseköğretimle ilgili doğrudan veya dolaylı iş, işlem ve faaliyetlerin, paydaşların tercih ve öncelikleriyle örtüşen, talep ve beklentilerini karşılayan özelliklere sahip olmasını sağlayacak karar ve uygulamalara destek veren sistemlerini güçlendirmek, paydaşlarımızla ve iş ortaklarımızla ilişki yönetiminde de kalite yaklaşımına önem vermek, söz konusu süreçlerin her aşamasında elektronik altyapılar ve dijital platformlar kullanmak, politikamız içerisinde yer almaktadır.

Kalite Güvence Sisteminin oluşturulmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak, Üniversitede uygulanan plan ve programların PUKÖ döngüsü ile kalite güvence süreçleri arasındaki ilişkiyi kurmak, Üniversite içi kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve uygulamalara yansıtmak, iç ve dış paydaşların Kalite Güvence Sistemine katılımını ve katkısını sağlamak, onlarla etkileşim süreçleri oluşturmak, Üniversitenin programlarıyla ilgili belgeleme çalışmalarını başlatmak ve tamamlamak önceliğimizdir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi idari birimleri kalite politikasının esaslarını;

 • Kalite anlayışını tüm iç ve dış paydaşlarımıza yansıtarak her bir karar ve çözüm sürecine paydaşları etkin olarak dâhil edilmesi ile paydaşların memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması;
 • İyileştirme anlayışı kapsamında öz değerlendirmeler yaparak, tüm idari personelin yetkinliğini, yeterliliğini ve performansını geliştirerek hizmet süreçlerimizdeki verimliliğinin arttırılması;
 • Sürdürülebilirlik anlayışı içinde idari faaliyetlerin içeriğinin ve kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin temel alınması;
 • Kalite kültürünün yaygınlaşmasına yönelik eğitimler ve çeşitli bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilerek tüm idari personelin kalite bilincine sahip olmasının sağlanması;
 • Risk temelli düşünme ile potansiyel uygunsuzlukları analiz ederek, riskleri ortadan kaldıran çözümler üretilmesi,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması

oluşturmaktadır.

Kalite Hedefleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı’nda yer alan kurumun amaç ve hedefler şu şekildedir:

Amaç 1: Üniversite Yönetiminin Geliştirilmesi

Hedef 1. Üniversitenin eğitim sektöründeki konumunu güçlendirmek

Hedef 2: Akademik ve idari personelin niceliğini ve niteliğini geliştirmek

Hedef 3: Çalışanların örgütsel aidiyetlerini ve kurum kültürünü güçlendirmek

Hedef 4: Üniversitenin yerleşke imkânlarını iyileştirmek

Hedef 5: Yönetim sistemini iyileştirmek

Amaç 2: Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Hedef 1: Lisans programlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek

Hedef 2: Lisansüstü programlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek

Hedef 3: Uzaktan eğitim programlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek

Hedef 4. Sürekli Eğitim Merkezinin eğitimlerinin sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek

Amaç 3: Yayın, Araştırma ve Geliştirme Performansının Artırılması

Hedef 1: Araştırma yapmak için finansal kaynaklar temin etmek

Hedef 2: Üniversitenin yayın sayısını ve kalitesini artırarak sıralamalarda önde olmasını sağlamak

Hedef 3: Üniversitenin ulusal ve uluslararası endekslerdeki sıralamalarını yükseltmek

Hedef 4: Üniversitenin araştırmacı insan kaynağını ve proje sayısını artırmak

Amaç 4: Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi

Hedef 1: Kalite güvence politikasını geliştirmek

Hedef 2: Akredite edilen bölüm ve program sayısını artırmak

Amaç 5: Toplumsal Katkı ve Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

Hedef 1: Eğitim-öğretim, araştırma, kültür-sanat ve spor faaliyetlerini sivil toplumla, kamu ve sektör kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde özellikle dezavantajlı grupları da gözeterek toplumun istifadesine sunmak

Hedef 2: Doğa ve ekolojik çevre hassasiyetini üniversitenin fiziksel çevresinden başlayarak şehir ve ülke ölçeğinde geliştirmek

Hedef 3: Kurumun akademik birikimini üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde toplumla paylaşmak

Hedef 4: Öğrenciler ile mezunların talep ve beklentilerini karşılamak

Hedef 5: Akademik ve idari personelin talep ve beklentilerini karşılamak

Hedef 6: Dış paydaşların talep ve beklentilerini karşılamak

İstanbul Ticaret Üniversitesi amaç ve hedefleri doğrultusunda idari birimlerin kalite hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Birimlerde iş süreçlerini tanımlamak,
 • İç ve dış paydaşların memnuniyet düzeyini arttırmak,
 • Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak,
 • İdari birimler tarafından sunulan hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek,
 • Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek,
 • İdari personele mevzuat kapsamlı verilen hizmet içi eğitimleri düzenlemek,
 • Kişisel gelişim ve iletişim becerilerine yönelik verilen eğitimler düzenlemek,
 • Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını geliştirmek,
 • Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek,
 • Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek, konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,
 • İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek,
 • İdari görevlerde yer alan personelin, iş analizi / görev tanımlarını yapılandırmak,
 • Kalite süreçleri kapsamında iç/dış paydaşlarla yıllık geribildirim/değerlendirme toplantıları yapmak,
 • Tüm birimlerde PUKÖ Döngüsüne dayalı sürekli iyileştirme kapsamında süreçlerle, risk temelli yönetimi yaygınlaştırmak.