İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu Oluşumu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 inci maddesinde belirtildiği şekilde oluşturulmuştur ve görevleri Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilmiştir.

Organizasyon Yapısı

Kalite Komisyonu Başkanı Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Rektör Yardımcısıdır. Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere Senatoca belirlenir. Kalite Komisyonu Başkanı ile üye sayısı 13 (onüç) olan Komisyon üyeleri arasında Üniversite Genel Sekreteri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Temsilcisi bulunur. Komisyonun çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin web sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Komisyon üyelerinin görev süresi dört yıldır. Öğrenci Temsilcisi Üniversite Senatosunca belirlenir ve görev süresi 1 (bir) yıldır. Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri, Üniversite Strateji Geliştirme Daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Kalite Komisyonunun Görevleri

a)  Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi         ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu         tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b)   İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu          hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile          paylaşmak,

c)   Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

d)   Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.

e)   Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler planlamak.

Not:   1- “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” (tıklayınız)

           2- “İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” (tıklayınız)