Rektörlük

 
Prof. Dr. Nazım Ekren
Rektör


Telefon : 444 0 413
Cep Telefonu : +90 (532) 203 45 45
e-posta : nekren@ticaret.edu.tr

Bu sene, Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde, 241 akademik personel ve 324 idari personel, 6 fakültede 27 bölüm (14’ü İngilizce), 4 enstitüde 54 yüksek lisans ve 21 doktora programı, 27 uygulama ve araştırma merkezi ile 5.500 lisans öğrencimize ve 2.600 lisansüstü öğrencimize eğitim-öğretim hizmeti sunacağız.

 İstanbul Ticaret Odası (Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı) tarafından kurulmuş olan Üniversitemizin kuruluş amacı; eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır.

Üniversitemiz kadrosunda olup bürokraside, siyasette, iş dünyasında, meslek ve sivil toplum kuruluşlarında görev üstlenmiş öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Benzer şekilde daha önce bu alanlarda görev almış, bilgi ve tecrübesi bulunan, uzmanlar da akademik kadromuzda yer almaktadır. Genç bir üniversite olmamıza rağmen, öğretim üyelerimiz ulusal bilim akademisinde, diğer platformlarda bizleri temsil etmektedir. 

Toplumsal hayatımızın, her alanının yapısını ve ilişkiler sistemini biçimlendiren en önemli unsur, doğru ve yararlı bilgidir. Özgün düşüncenin, araştırmanın, yenilikçi ve girişimci anlayışın, asıl kaynağı; üniversitelerin kazandırdığı en önemli katma değer olan bilgi ve beceri, çıktısı da bilgili ve becerili insandır. 

Bu anlayış çerçevesinde, üniversitemiz; öğrencilerimizi değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaya, ülkemizin rekabet edebilir konum kazanmasına destek olmaya, toplumumuza yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürmeye özen göstermektedir.

Üniversiteler küresel bilgi ve becerinin öğretildiği/öğrenildiği evrensel yükseköğretim kuruluşlarıdır. Bu nedenle, Üniversitelerin ana fonksiyonu evrensel içerik ve kalitede eğitim-öğretim hizmeti sunmaktır. Bilgi ve beceri kapasitesi yüksek akademisyenlerimiz, eğitim-öğretim kalitemizi, yayın, araştırma, proje üretme ve uygulama yetkinliğimizi artırmaktadır. Öğretim üyelerimiz, derslerde işledikleri konuların, teorisini ve prensiplerini aktarmakta, bunların uygulanma yönüne ve şekline de değinmektedir. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi dersliklerde, öğrenci danışmanlık işlemlerinde, staj süreçlerinde icra ediyoruz. Fakültelerimizde teorik dersler akıllı tahtalara sahip dersliklerde yapılmaktadır. Ayrıca, her fakültemizde, eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli, uygulama ofisleri de öğrencilerimizin becerilerini artırmalarına katkı sağlamaktadır.

İşletme Fakültemizde bankacılık uygulama birimi ve Borsa İstanbul finans laboratuvarı, Hukuk Fakültemizde mahkeme uygulama salonu, İletişim Fakültemizde donanımlı stüdyo ve atölyeler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizde psikoloji laboratuvarı ve sosyo park ofisi, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizde bölüm atölyeleri ve stüdyoları, Mühendislik Fakültemizde bölüm laboratuvarları, her iki yerleşkemizde teknoloji transfer ofisleri, Teknopark İstanbul’ da iki lisansüstü sınıf, on kişilik kuluçka ofisi, toplantı odası bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Türkiye’de konusunda ilk tematik teknopark olan, Finans Teknopark’ın ortağıdır.

Öğrencilerimizin iş kurma/iş bulma alternatiflerini artırmak amacıyla, yeni konsept olarak, üniversite olarak gündeme getirdiğimiz, girişimci öğrenci yetiştirme (veya öğrencilere girişimcilik için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırma) kapasitemizi geliştiriyoruz. Bu sistemleri, modelleri, mekanizmaları İstanbul Ticaret Odası ile birlikte uyguluyoruz.

Staj sistemi, kurumsallaştırılmış girişimci koçluğu, meslek komitesi üyeleri veya Meclis üyelerinden alınan dersler, Meclisin düzenlediği faaliyetlere, toplantılara katılma, ihracatta ilk adım projesi ve benzeri iş, işlem ve faaliyetleri yaparak Üniversitemizi çağdaş, uygulamalı bilgi ve becerilerin gelişim merkezi haline getiriyoruz

Üniversitelerin bir diğer fonksiyonu, araştırma yapma, proje geliştirme ve yayın üretmedir. Bu, üniversitelerin bilgi birikimi ve tecrübesini bireylere, topluma, iş dünyasına ve kamu sektörüne aktarmasına işaret etmektedir. Bu çerçevede, üniversitelerin, ulusal ve küresel gelişmeleri, trendleri, muhtemel ihtimalleri, gündem maddelerini izleme ve yorumlama gibi, görev sorumlulukları da bulunmaktadır.

Öğretim üyelerimiz, son dönemde, 1.041 makale, 2.436 atıf, 814 bildiri, 447 kitap veya kitap bölümü, 101 proje, 40 sanatsal faaliyet, 2 patent, 66 ödül gerçekleştirmiştir.

Kendi alanında Türkiye’ de Üniversite-İş dünyası işbirliğinin ilk örneği olan, İTO ile birlikte ürettiğimiz  “Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi” üniversiteler, iş dünyası, kamu ve özel sektör tarafından, izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Aylık olarak açıklanan bu rapor, her yıl kitap haline getirilip dağıtılmaktadır. Çalışma iki bölümü içermektedir. İlk bölüm, şirketlerin girdilerini ve çıktılarını etkileyen faktörlere ilişkin olarak İTO meslek komitesi üyelerine uygulanan anketten üretilen sonuçlarını yansıtmaktadır. Endeks genel, üretim, ticaret, hizmet sektörlerine göre hesaplanmaktadır. İkinci bölüm ise, meslek komitesi üyelerinin gündeme getirdikleri sorunlara ve önerdikleri çözümlere ayrılmıştır. Söz konusu sektörlere ve şirketlerin ölçeklerine göre analiz yapılmaktadır.

İSTKA’ dan alınan altı proje yürütücülüğü, yedi proje ortaklığı gerçekleştirilmiştir. Bu sene de dört proje çalışılacaktır. TÜBİTAK’ dan onaltı proje alınmış, üç proje devam etmekte olup, onüç proje tamamlanmıştır. AB’den yedi proje alınmış, beşi tamamlanmış, ikisi devam etmektedir. Geçen hafta bir projenin yürütücülüğü daha alınmıştır. KOSGEB’ ten iki proje alınmış, biri tamamlanmış, biri de kurum tarafından iptal edilmiştir. Bakanlık ve Kamu Kuruluşları’ndan dört proje alınmış, ikisi tamamlanmış, ikisi devam etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde, G20 Liderler Zirvesi platformu içinde yer alan T20 grubunun üyesi olan Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) bulunmaktadır. Türkiye’de ve Çin’de gerçekleştirilen toplantılara kurumsal katılım sağlanmıştır. Bu sene de Arjantin’e gidilecektir.

Geçen dönem başlayan, akademisyenlerin ve Mütevelli Heyetimizin uygun bulduğu kitap telifi ve tercümeleri devam etmektedir. Vakıf üniversiteleri tarafından gündeme getirilen, üniversite-piyasa ilişkisine yönelik sürece katkıda bulunmak amacıyla, diğer birçok kitap yanında,  “Piyasa Üniversitesine Doğru: Akademik Bilim Bir Ekonomik Motor Haline Nasıl Geldi?” kitabı tercüme edilmiş ve dağıtılmıştır. Gelişmiş ekonomilerin üniversite-iş dünyası ilişkileri konusundaki tecrübelerini yansıtan kitap paydaşlarımıza iletilmiştir. 

Üniversiteler aynı zamanda, öğrencilerine serbest zaman değerlendirme fırsatı ve sosyal sorumluluk projeleri üretme imkanı sunmalıdır. Bu, üniversitelerin öğrencilerinin entelektüel kapasitelerinin yanında, özgüven, iletişim ve işbirliği kapasitelerinin artırılmasına yönelik ortam sağlama gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Üniversitemizde, son dönemlerde öğrenci toplulukları 683 etkinlik (seminer, konferans, çalıştay, kermes, ihtiyaç sahiplerine destek ve yardımlar gibi) gerçekleştirmiştir. Sporcu öğrencilerimiz 16 bronz, 30 gümüş ve 59 altın madalya kazanmıştır. Öğrencilerimizin kadın ve erkeklerde, takım ve bireysel olarak, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, kata, kumite dallarında 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük dereceleri bulunmaktadır.

Kariyer merkezimiz, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı iş dünyası temsilcileri ile buluşturmaktadır. Ayrıca, iş fırsatları konusunda öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bilgilendirmektedir. Mezunlar derneğimiz, mezunlarımızla üniversitemizin kurumsal ilişkisinin devamını sağlayan önemli bir kurumumuzdur. Derneğimiz, mezunlarımızın bilgi ve beceri kazandığı üniversitesine, artık iş dünyası temsilcileri olarak düşünce ve tecrübelerini artırmalarını teşvik etmektedir. 

Küresel perspektifi ve kapasitesi olan bireylere sahip olmak, sadece gerekli bilgi ve beceriyi değil aynı zamanda evrensel akademik ve bilimsel dürüstlüğü, objektifliği, tarafsızlığı ve adil yaklaşımı da gerekli kılmaktadır. Öğrencilerimiz bu yetkinlik ve yetenekleri, örnekleri üniversitemizde öğrenmekte ve kazanmaktadır

Üniversiteler, yükseköğretim kurumları kendilerine tevdi edilen yasal ve/veya kurumsal görev ve sorumlulukları, gerektiği şekilde icra edebilmeleri, planlanan performansı sergileyebilmeleri,  gerekli imkan ve kaynaklara, kapasitelere sahip olup olmadıklarına bağlıdır.

Eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, diğer ihtiyaçlar için gerekli fiziksel altyapıların, mekanların, alanların önemi elbette göz ardı edilemez. Bunlara sahip olma, önemli mukayeseli avantaj sağlamaktadır.

Üniversitelerin en önemli aktifi, öğrencilerinden, akademik ve idari personelinden oluşan iç paydaşlarıdır. İç paydaşlarımızın davranış şekillerini, karşılıklı işbirliğini ve iletişim kalitesini etkileyen ortam son derece önemlidir. Bundan dolayı, üniversitemizde akademik kültürü, üniversite geleneğini, kurumsal zindeliği, hiyerarşiyi ve mevzuatı kurumsal kimlik ve kalitemizin belirleyicileri olarak ele alıyoruz. Akademik ve idari personelimizin, görevlerini sürdürmede ve ifada, titiz ve tutarlı olmalarına da bu nedenle özel önem veriyoruz. 

Böyle bir ortamı sağlamada gerekli fedakarlığı, özveriyi ve iradeyi gösteren üniversitemizin kurumsal velisi olan, mütevelli heyet başkanlarımıza ve üyelerimize, rektörlerimize, akademik ve idari yöneticilerimize, personelimize, öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Üniversitelerin vizyonu ve kendisinden beklenen amaç, ulusal ihtiyaçlara, küresel gelişmelere ve yükseköğretim otoritesinin yaklaşımlarına bağlı olarak değişmekte, güncellenmekte ve yeni anlayışa evrilmektedir. Bu süreç, üniversitelerin geleceğine veya geleceğin üniversitelerinin özelliklerine vurgu yapmaktadır. Üniversitemizde,  yeni tercih ve önceliklerimizi piyasa odaklılığını, eğitim ve öğretim hizmeti sunan kurum ve kuruluşların etkisini, dijitalleşmeyi, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıyı dikkate alarak belirliyoruz. Bu çerçevede iş yapma modellerimizi güncelliyoruz.

İstanbul’un ticaret ve finans merkezi özelliğini dikkate alarak ticaret ve finans öncelikli bölgesel odaklı misyon ihtisaslaşması ve konu liderliği alanımızı, bununla ilgili iş, işlem ve faaliyetlerimizi, ortaklıklarımızı ve işbirliklerimizi, paydaşlarımızın beklentilerini ve bunların tümünün kümülatif sonucunu yansıtan çıktılarımızı tanımlıyoruz ve izliyoruz. Bunları, bu dönemde yenisi uygulamaya konulacak stratejik planımızla gerçekleştireceğiz. 

Günümüzün en önemli özelliklerinden biri, yerli/yersiz, gerekli/gereksiz, doğru/yanlış veri ve bilgi yağmuru, bombardımanı altında net olmanın güçlüğüdür. Bu ortamda, öğrencilerimizin iki önemli görevi, sorumluluğu bulunmaktadır:

Kendinizin ve yakın çevrenizin özel hayatını, arzu ettiğiniz şekilde planlamak ve gerçekleştirmek için, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalı, donanım kazanmalısınız.

İnsanlığın geleceğini tasarlama ve karara bağlama süreçlerinin nasıl belirlendiği, günümüz dünyasının mevcut durumu ve muhtemel geleceğinin neye işaret ettiği, olayların ve gelişmelerin arkasında ve altında yatan anlamların neler olduğu konularında da, küresel perspektife sahip olmalısınız. Karar alma ve uygulama süreçlerinde yer almayı hedeflemelisiniz.

Küresel gelişmeler, hayatınız, tutumlarınız, ahlakınız, değerleriniz, tercih ve öncelikleriniz, talep ve beklentileriniz üzerinde eşi ve benzeri görülmemiş etki ve baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle, her iki konunun dinamiklerini izlemeli, yön ve şeklini değiştirecek bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmalısınız. Üniversite ortamı, öğrencilerin, akademik ve idari personelin, yöneticilerin, diğer paydaşların birçok konuyu ve olguyu öğrendiği ve öğrettiği, interaktif ilişkinin ve iletişimin olduğu evrensel platformdur.

Bunları öğrencilerimizle birlikte güncelleyecek ve geliştireceğiz.

Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelişinde idealist, fedakar çabalar ve çalışmalar bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Odası yöneticilerine, meclis üyelerine ve oda üyelerine, İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı yöneticilerine, Mütevelli Heyet üyelerimize, üniversitemizin yöneticilerine, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum.

Yeni akademik yılın, üniversitemiz, yükseköğretimimiz, ülkemiz için ihtiyaç duyduğumuz hayırlı sonuçlar üretmesini temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.