İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2010  Yıl:9 Sayı:17 Bahar 2010/1 

 

İçkapak

Hakem ListesiİÇİNDEKİLER

 

1.      Cüneyt Binatlı, Zeliha Hepkon, Oya Şakı Aydın
Constructing Environmentalist Sensitivity: Çevreci Duyarlılığın İnşası: Türkiye’de Ekolojik Habercilik 1-13

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

2.     Gary Chambers
The Marshall Plan: An Exercise in United States Hegemonic Leadership?
Insights From International Political Economy Marshall Planı:
Amerika Birleşik Devletleri’nin Hegemomik Liderliğine Bir Alıştırma mı? Uluslararası Siyasi Ekonomik Bir Kavrayış 15-25

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

3.      Nihat Alayoğlu
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İnsan Kaynakları ve Rekabet Stratejileri Uyumunun Önemi
The Importance of Alignment Between Human Resources and Competitive Strategies for Gaining Competitive Advantage 27-49
Full Page Image Full Text  - PDF

 

4.      Ünsal Sığrı, Akif Tabak, Hasan Güngör
Öz Yeterliğin Dönüştürücü Liderlik Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
The Impact of Self-Efficacy on Transformational Leadership: A Reaserch in Public Sector 51-66
Full Page Image Full Text  - PDF

        

5.      Kieran Uchehara

     Economic Cooperation and Scholarships to African Countries: The Case of Turkish Government Scholarships for African Countries
Ekonomik İşbirliğinin Burslar Yoluyla Desteklenmesi: Türk Hükümetinin Afrika Ülkeleri için Tahsis Ettiği Burslar Hususu 67-82
Full Page Image Full Text  - PDF

 

6.     Başak Erdem Rena
Maliyet Yönetimi Tekniklerinin Ve Uygulamalarının Tedarik Zinciri Açısından Değerlendirilmesi
A Consideration of Cost Management Techniques and Implementations From a Supply Chain Management Point of View……………………82-104
Full Page Image Full Text  - PDF

 

7.      Oya Şakı Aydın
Canlandırma Sinemasında Tür Sorunu The Problem Of Genre in Animation Films ……………………...….105-118

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

8.    Gözde Ö.Dikmen
Consumer Responses To Green Advertising In Turkey Türkiye’de Yeşil Reklama Tüketici Tepkileri..................................119-134

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

10.  Hakan Övünç Ongur
Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Kuram Yapımı ve 11 Eylül 2001 Olayları
Identity, Theory-Making in International Relations And The Events of September 11, 2001 ….........................................................................135-163

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

11.  Ekin Gündüz
İletişim Etiği ve Etik Eylem ; « Thank You For Smoking / Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler » Filmi Örneği Communication Ethics And Ethical Action ; The Movie of « Thank You For Smoking » As a Case Study.................................................................165-176

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

12.  Necmettin Doğan
Türk Düşüncesinde ‘Mani-i Terakki’ Meselesi On the Question of ‘Obstacles to Progress’ in Turkish Thought .......177-187

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

13.  Levent Korap
OECD Ülkeleri İçin Ekonomik Yakınsama Öngörüsünün Zaman Serisi Panel Birim Kök Yöntemleri İle Sınanması
An Essay Upon Testing Economic Convergenge Hypothesis With Time Series Panel Unit Root Methods For The OECD Countries…............189-206

     Full Page Image Full Text  - PDF

14.  Elbeyi Pelit, Yüksel Öztürk
Kariyer Tercihinde Kişisel Değişkenlerin Rolü: Turizm Ve Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma A Study on The Impact Of Demografic Variables On the Career Preferences Of Students Receiving Tourism And Teaching Education……………………………………………. .......207-234

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

 

15.  Aclan Omağ
Türkiye’de A Tipi ve B Tipi Yatırım Fonlarının 2000-2008 Dönemi Performans Analizi An Analysis of The Performance of A Type and B Type Mutual Funds Between 2000-2008 in Turkey……………………………………….235-250

     Full Page Image Full Text  - PDF