İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2011 Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011

 

 

İÇİNDEKİLER

Şaduman Okumuş, Betül Gür, Elif Güneren Genç,

THE CROSS-COUNTRY COMPARISON OF POVERTY

REDUCTION

YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ÜZERİNE ÜLKELERARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ………………………………………...            1-21
Full Text - PDF

A.Tuğba Karabulut, Muhittin Karabulut

PAYDAŞLAR ODAKLI DEĞER ZİNCİRİ VE TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARININ PAYDAŞLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

 

STAKEHOLDERS ORIENTED VALUE CHAIN AND APPROACHES OF TURKEY’S LARGEST INDUSTRIAL ENTERPRISES TOWARDS THEIR STAKEHOLDERS………………………………………………………………    23-39
Full Text - PDF

 

Evren Altınkaş, Murat Necip Arman

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE POPÜLİST YENİ SAĞ:  ÇAY PARTİSİ HAREKETİ

THE NEW POPULIST RIGHT in UNITED STATES of AMERICA:TEA PARTY MOVEMENT……………………………………………………………   41-54
Full Text - PDF

Orhan Koçak, Davut Tiryaki

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDA SAĞLIK POLİTİKALARININ ÖNEMİ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÖRNEĞİ

THE IMPORTANCE OF HEALTH POLICIES IN THE WELFARE STATE MENTALITY AND THE EVALUATION OF CHANGING HEALTH POLICIES: A SURVEY FROM YALOVA………………………………………….         55-88
Full Text - PDF

 

İlyas Sözen, Kamil Uslu, Volkan Öngel

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNİN RANTİYECİ EKONOMİ YAPILARI

THE RENTIER ECONOMIC STRUCTURES OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA COUNTRIES…………………         …………………89-107
Full Text - PDF

 

Hasan Dinçer, Ali Görener

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE VIKOR TEKNİĞİ İLE DİNAMİK PERFORMANS ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

 

DYNAMIC PERFORMANCE ANALYSIS VIA ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND VIKOR TECHNIQUE: AN APPLICATION FOR BANKING SECTOR…………………………………………………..……………………109-127
Full Text - PDF

 

Figen Yıldırım

TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞI ÜRÜNLERİ ÜZERİNE PAZAR TREND ANALİZİ

 

MARKET TREND ANALYSIS ON TURKEY’S INTERNET BANKING

PRODUCTS………………………………………..……………………...….129-141
Full Text - PDF

 

Elif Güneren Genç

HİSSE SENEDİ PİYASINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER VE İMKB ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

ANOMALIES IN STOCK EXCHANGE MARKETS AND AN EMPIRICAL STUDY ON ISE-100……………………………………………………......143-155

Full Text - PDF

 

Oya Kent

ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT  

AN ALTERNATIVE TO THE MAINSTREAM: NEUROECONOMICS....157-176
Full Text - PDF

 

Zeynep Bayazıt Şahinoğlu, Figen Yıldırım

PERAKENDE MAĞAZACILIĞINDA SATINALMA NOKTASI İLETİŞİMİ: AYAKKABI SEKTÖRÜNDE ZİNCİR BİR MARKA ÖRNEĞİ

 

POINT OF PURCHASE COMMUNICATION TECHNIQUES OF RETAIL STORES: CASE STUDY ON ONE OF THE BRAND CHAINS IN FOOTWEAR INDUSTRY…………..............................................................................177-192
Full Text - PDF

 

M. Nefrin TOKYAY

“Perseus” Kahramanlık Mitinin Arketipsel Sembollerle İncelenmesi

 THE ANALYSIS OF “PERSEUS” HEROISM MYTH WITH SYMBOLS ….....193-205
Full Text - PDF

 

Bekir Berat Özipek

Din ve Vicdan Özgürlüğü: Türkiye İçin Bir Anayasal Çerçeve Önerisi

Freedom of Religion and Conscience: A Proposal of Constitutional Framework for Turkey…............…………….…............207-219

Full Text - PDF

 

Kahraman Arslan, Nur Ersun

MODA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MAĞAZALARDA MÜŞTERİLERİN MAĞAZA TERCİHİNDE MAĞAZA TASARIMININ ÖNEMİ VE TASARIM KRİTERLERİ

THE IMPORTANCE OF STORE DESIGN AND DESING CRITERIA IN FASHION STORES ……..…………………………………………... .......221-245
Full Text - PDF

 

Sinem Sefil, Hakkı Kutay Çilingiroğlu

DAVRANIŞSAL FİNANSIN TEMELLERİ:  KARAR VERMENİN BİLİŞSEL VE DUYGUSAL  EĞİLİMLERİ

FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL FINANCE: COGNITIVE AND EMOTIONAL BIASES OF DECISION MAKING…………………………….….247-268
Full Text - PDF

 

Rana Atabay Baytar

KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE ARTAN KORUMACI ÖNLEMLERİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YANSIMALARI

INCREASING PROTECTIONIST MEASURES DURING GLOBAL CRISIS AND ITS REFLECTIONS IN DEVELOPING COUNTRIES…………………....269-289
Full Text - PDF

 

Erol Duran

Turizm, Kültür ve Kimlik İlişkisi; Turizmde Toplumsal ve Kültürel Kimliğin Sürdürülebilirliği

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM, CULTURE AND IDENTITY, SUSTAINABILITY OF SOCIAL AND CULTURAL IDENTITY……....291-313
Full Text - PDF

 

Kieran Uchehara

THE AFRICAN UNION (AU) AND DEMOCRACY PROMOTION IN AFRICA: PROSPECTS AND LIMITATIONS                                                           

 

AFRİKA BİRLİĞİ (AB) VE AFRİKA’DA DEMOKRASİ’NİN TEŞVİK EDİLMESİ: BEKLENTİLER VE SINIRLAMALAR………………………315-328
Full Text - PDF