Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Günümüzde ekonomik ve finansal gelişmeler yaşamın merkezinde yer almaktadır. Ekonomiyi anlamak, finansal gelişmeleri takip ederek doğru yorumlayabilmek son derece mühim bir hal almıştır. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ güncel ekonomik ve finansal gelişmelerin yakından takibini yapan dinamik bir sisteme sahiptir. Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Merkezin Yönetim Organları

Müdür, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Merkez birimleri ve proje gruplarıdır.

Merkezin Kapsamlı Faaliyet Alanları

 • Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapılması,
 • Ulusal ve küresel ekonomik, finansal ve ticari göstergeleri, gelişmeleri izlemek, derlemek ve değerlendirmek,
 • Modelleme, simulasyon ve senaryo planlama gibi analiz ve tahmin modelleri geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Ulusal ve küresel ekonomik, finansal ve ticari istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Ekonomik, finansal ve ticari yapı ve ilişkiler sistemlerini, ulusal ve küresel ölçekte izlemek ve değerlendirmek,
 • Ekonomik, finansal ve ticari karar ve uygulamalarda etkinlik analizi modelleri geliştirmek, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Temel ve piyasa göstergelerinin analizinde, gelişmelerin değerlendirilmesinde “neuroeconomics” yaklaşımlarını uygulama, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması, ortak çalışmaların özendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak edilmesi ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapılması,
 • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verilmesi, bilimsel ve teknik işbirliği yapılması, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılması ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretilmesi, mevcut projelere iştirak edilmesi,
 • Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapılması, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin hem bilim, hem finans çevreleri hem de kamuoyu ile paylaşılması,
 • Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapılması ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetmelik

26 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28423
YÖNETMELİK
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ekonomi, finans ve ticaret alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde, farklı sektörlerinde, makro ve mikro ölçeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak; projeler gerçekleştirmek; raporlar üretmek; matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak; konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapılması,
b) Ulusal ve küresel ekonomik, finansal ve ticari göstergeleri, gelişmeleri izlemek, derlemek ve değerlendirmek,
c) Modelleme, simulasyon ve senaryo planlama gibi analiz ve tahmin modelleri geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
ç) Ulusal ve küresel ekonomik, finansal ve ticari istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
d) Ekonomik, finansal ve ticari yapı ve ilişkiler sistemlerini, ulusal ve küresel ölçekte izlemek ve değerlendirmek,
e) Ekonomik, finansal ve ticari karar ve uygulamalarda etkinlik analizi modelleri geliştirmek, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
f) Temel ve piyasa göstergelerinin analizinde, gelişmelerin değerlendirilmesinde “neuroeconomics” yaklaşımlarını uygulama, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
g) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak,
ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması, ortak çalışmaların özendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak edilmesi ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapılması,
h) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verilmesi, bilimsel ve teknik işbirliği yapılması, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılması ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretilmesi, mevcut projelere iştirak edilmesi,
ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapılması, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin hem bilim, hem finans çevreleri hem de kamuoyu ile paylaşılması,
i) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
j) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapılması ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.
(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,
f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,
ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.
(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir.
(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kurulunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.
(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Mekân ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetim Kurulu

Elçin AYKAÇ ALP

Elif GÜNEREN GENÇ

Serkan ÇANKAYA

Oğuz DEMİR

Çalışma Ekibi

ARAŞTIRMA EKİBİ

Yeliz GÜNER

Mehmet Çağrı KIZILTAŞ

ASİSTAN ÖĞRENCİLER

 • 2018-2019 Dönemi Asistan Öğrenciler

Zeynep BIYIK

Yusuf BAYTEKİN

 • 2017-2018 Dönemi Asistan Öğrenciler

Zeynep BIYIK

Muhammet SAVCI

 • 2016-2017 Dönemi Asistan Öğrenciler

Yeliz GÜNER

Canberk TÜRKEÇ

 • 2015-2016 Dönemi Asistan Öğrenciler

Yeliz GÜNER

Canberk TÜRKEÇ

 • 2014-2015 Dönemi Asistan Öğrenciler

Büşra ÇERÇİ

Merve KIZILKAYA

Nusrat BOZKAN

 • 2013-2014 Dönemi Asistan Öğrenciler

Merve KIZILKAYA

Erdi TURAL

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR

Birşey Bulunamadı

Üzgünüz, aradığınız sayfa bulunamadı