MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
✕ Kapat
Anasayfa

Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, Kurum mali yönetiminin işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. Dairede yürütülmekte olan işlemlerin özeti aşağıda listelenmiştir.

1.Muhasebe

 • Mali işlemlerin ön mali kontrolünü yapmak,
 • Muhasebe hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Mali tablo ve raporları hazırlamak ve sunmak,
 • Kurum bünyesinde yürütülmekte olan projelerin mali işlemlerini yürütmek,
 • Kasa ve avans ile ilgili mali işlemlerini yürütmek,
 • Üniversitenin ayniyat işleriyle her türlü ödeme ve tahsil işlemlerini yürütmek

2.Bütçe ve Raporlama

 • Üniversiteye ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek
 • Yatırım programlarını finansman kaynaklarıyla ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek
 • Kurum Bütçesini ve “Uygulama Esasları ”nı hazırlamak ve sunmak,
 • Ödenek aktarma talepleri hakkında Rektörlük ve Mütevelli Heyete tasarı hazırlamak ve uygulamak,
 • Birimlere, bütçelerinin uygulanması sırasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bütçe-harcama bilgilerini elektronik ortamda izleyebilme olanağını sağlamak,
 • Mali İşler Faaliyet Raporu’nu hazırlamak ve sunmak,
 • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek

3.Öğrenci Mali İşlemleri

 • Kurumun uygulayacağı “ücretler ile bu ücretlerin tahsil yöntemleri” hakkında Rektörlük ve Mütevelli Heyeti için tasarı hazırlamak ve uygulamak,
 • Öğrencilerin her türlü ücret tahsilini gerçekleştirmek,
 • Nakden ödenmesi gereken burs ödemelerini yapmak,
 • Mali yükümlülük içerikli öğrenci “talep/dilek” dilekçelerinin gereğini yerine getirmek,
 • Öğrenci faturalarını zamanında düzenlemek ve talep halinde Kampus içindeki Öğrenci Danışma Büroları aracılığıyla öğrencilerimize teslim etmek,
 • Öğrencilerimize mali yükümlülükleri hususunda bilgi vermek,

4.Finansman

 • Öğrencilere çeşitli ödeme seçeneklerini ve ödeme yöntemlerini sunmak ve uygulamak,
 • Kendilerinden mal veya hizmet alınmış firma ya da kişilere banka üzerinden ödeme yapmak,
 • Bankalar ile olan finansal ilişkileri yürütmek,
 • Diğer finansal işlemleri yürütmek

5.Diğer İşlemler

 • Kalite Sistemi kapsamında oluşturulan dokümantasyonu hazırlamak,
 • Proses performans parametrelerini belirlemek, belirlenen periyotlarda izleyip ölçmek,
 • Birimine ait sunulan hizmetin kalitesini kontrol etmek, uygun olmayan hizmetin düzeltilmesi için gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
 • Birime ait sunulan hizmetin kalitesini geliştirmek için önerilerde bulunmak, önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Kendisine ulaşan müşteri şikayetlerini değerlendirmek, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirmek,
 • Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Fatura Bilgilerimiz

Unvan  – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Adres  – Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2, Beyoğlu 34445 / İstanbul
Vergi Dairesi/No  – Kasımpaşa/4810220681