Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkımızda

Hakkımızda

İşletmelerin örgüt içi paydaşları çalışanları ve ortakları, örgüt dışı paydaşları müşterileri, tedarikçileri, bayileri, rakipleri, iş yaptıkları finansal kuruluşlar, kamu kuruluşları, yerel idareler, STK’lar, faaliyet gösterdikleri bölge halkı olarak belirtilebilir. İşletmelerin örgüt içi ve örgüt dışı paydaşlarına sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarını gerçekleştirdikleri ölçüde paydaşlarında kabul ve destek görür, faaliyetlerine devam edebilirler. Kurumsal yönetim işletmelerin kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri yönünde paydaşlarıyla ilişkilerini düzenlemesini gerekli kılar. İşletmelerin yönetim kurulları kurumsal yönetim ilkeleri yününde faaliyet gösterilmesini güvence altına almalıdırlar. Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel amaçları öğrencilerde işletmelerin kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemini anlamalarını sağlamak, kendilerinin gelecekte bu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgiler ile donatmak, farklı sektörlerden işletmelerin kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinden haberdar olmalarını sağlamak, bu konularda yaratıcı, yenilikçi, fark yaratan bakış açısına sahip olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu yönde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir:

a) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ile ilgili alanlarda araştırmalar yapmak ve bunları yayımlamak,

b) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlemek

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ç) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, kurumsal yönetimin ve sosyal sorumluluğun önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen ulusal ve uluslararası düzeyde  eğitimler, sertifika programları, lisans üstü programlar düzenlemek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,

e) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, kararları, ilgili anlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

f) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında yayınlar hazırlayıp yayımlamak

 

——————————————————————————————————————————————————–

MİSYON – VİZYON

Misyonumuz:

Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanlarında üniversitemizin paydaşlarında farkındalık yaratmak, paydaşların da katılımıyla bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, panel, konferans vb. faaliyetler gerçekleştirmek, üniversitemize ve paydaşlarına değer sunmak.

Vizyonumuz:

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk alanlarında Türkiye’de ve Dünya’da itibar edilen, söz sahibi kuruluş olmak.

———————————————————————————————————————————————————–

İLGİLİ YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28535

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Senato: Üniversite Senatosunu,
 2. e) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
 3. f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk konusunda bilimsel araştırmalarla iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, Üniversitenin dış çevresi ile iletişimini artırmak, Üniversite içerisinde kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak, değişik disiplinlerden gelen araştırmacı ve uzmanlarla ortak araştırma, uygulama ve bilimsel faaliyetleri yürütmek, etkinlik ve faaliyetleri organize etmek ve yerel ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ile ilgili alanlarda araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak,
 2. b) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
 3. c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ç) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, kurumsal yönetimin ve sosyal sorumluluğun önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,

 1. d) Merkezin ilgi alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,
 2. e) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, kararları, ilgili anlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,
 3. f) Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, en az bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,
 4. g) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, Merkezin Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 2. b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
 3. c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimini sağlamak, yazışmalarını yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmaktır.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Senatonun Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği dört öğretim elemanıyla birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında altı aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2)Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
 2. b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
 3. c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektöre sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

 1. d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,
 2. e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,
 3. f) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

———————————————————————————————————————————————————-

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

MEVZUAT

 

 • Kurumsal Yönetim Tebliği (Resmi  Gazete 3/1/2014 tarihli , sayı  28871 no’lu tebliğ)

http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20140103&subid=3&ct=c

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 • SPK Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri (Türkçe)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 • SPK Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ( İngilizce) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 • OECD Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri 2004 ( İngilizce )

 

 

 

HABERLER

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
DUYURULAR
28
Eki
KYSS Duyurusu