İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Yücel Oğurlu

Değerli Meslektaşlarım ve Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda binlerce mezunu, iş hayatının seçkin ve farklı noktalarında hak ettikleri konumlarını bulmaktalar. Akademisyenlerimiz, akademik dünyaya binlerce makale, proje ve kitap katkısı yanında eğitim yoluyla topluma sosyal ve kültürel katkılar sağlamaktadır.

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacı, öğrencilerimizin mesleki ve akademik bilgiyle donanmasını sağlamak ve bu birikimlerinin kullanılma kapasitesini artırmak ve kullanma usullerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Üniversitemiz, özverili öğretim kadrosu ve sürekli gelişen imkânları ile öğrencilerimizi küresel şartların değişkenliğine uyum sağlayabilecek bilgi ve beceri ile donatmaya özel önem vermektedir.

Eriştiğimiz veya bizzat ürettiğimiz bilgi birikimi, toplum karşısında bir ayrıcalık veya onu küçümseme veya ezme aracı olarak kullanılamaz. Tam aksine üniversite, bu birikim üzerinden akademik dünyaya, ülkeye, topluma ve insana bilim yoluyla katkıyı bir görev olarak kabul etmelidir.

Üniversiteler, bilim-teknik ve akademinin gereklerine göre yeniden tasarlanırken zihin dünyamızı daraltan ideolojik bariyerler yerine, “hakikati” araştırma ve topluma katkı sağlama yükümlülüklerini unutmamalıdır. Aynı zamanda, toplumun ve ülkenin ihtiyacı olan her alanda, bilgiyi toplama, değerlendirme ve analitik düşünceyle harmanlayarak sentezleme ve sonuçlar çıkarmayı bir görev olarak görmelidir.

Gerçek bir üniversitenin hangi gerekleri yerine getirmesi gerektiğinin farkındayız. Gerek çağdaş yönetimin, gerekse referans değerlerimiz ve kültür köklerimizin buyruğu olan ilkeler en fazla üniversitelere yakışır. Liyakat, ehliyet, adalet, hakkaniyet ve gerçekliğin olduğu yerde, kayırma, yetersizlik, adaletsizlik, haksızlık ve sahteliğin kendisine yer bulamaması gerekir. Doğru strateji, planlama, sonuç ve çözüm odaklı çalışma, hesap verilebilirlik ve şeffaflık üzerine işleyen doğru sistemler her zaman ilerler. Bunun aksini yapanlar, küçük ve büyük ölçekte her zaman gerilemeye mahkûm kalırlar.

Ülke içinde ve Dünya çapında yükselen rekabeti karşılamak üzere komplekssiz ve üretken yapıların kurulması yükseköğrenimin temel hedefleri arasında olmalıdır. Bu üretim modeli çerçevesinde, strateji, planlama, fikir, patent ve inovasyon üretecek; Taklit kolaycılığına kaçmadan orijinalliğe önem verecek; üretilenlere ise mevcut yapılar içinde sahip çıkabilecek bir refleks ve mekanizmaları kurmak gerekiyor.

Üniversite, evrensel olanın yanında, yereli de kucaklamalı, ona en azından saygı göstermelidir. Bu yönüyle de Üniversiteler, halkın hafızasını tazelemek, onun lehine bilgiyi toplamak, sahip çıkmak, üretmek, yaymak ve onun hizmetine sunmak üzere kurulmuş merkezler olarak düşünülmelidir.

Üniversitemizin öğrencilerimize diğer bütün üniversiteler gibi sunmakla yükümlü olduğu görevler:

 • Yükseköğrenim yoluyla onları hayata hazırlama,
 • Meslekî bilgiye, analitik düşünme yeteneğine ve el becerilerine sahip kılma,
 • Görüşlerini medenî şekilde ileri sürme kapasitesi kazandırma,
 • Kendini ve toplumu savunmaya yeterli ve kendini ifade etme bilgi ve özgüvenini kazandırma;
 • Üretme potansiyelini geliştirmek,
 • Ülke içinde uluslararası alanda ayakta kalma ve başarı gösterme potansiyelini geliştirmek,
 • Mesleğini sevdirerek öğretmek,
 • Sosyal sorumluluk alma güven ve sorunluluğunu kazandırmak,
 • Adalet, hakkaniyet ve sorumluluk duygusu yüksek kişiler olmalarını sağlamak,
 • Kendi alanında inisiyatif geliştirmelerini sağlamak,
 • Yaşadığı topluma katkı sağlama derdi olan insanları yetiştirme ortamını sağlamak üniversitemizin hedefleri arasındadır.

Bugün üniversitemiz hak ettiği noktaya yükselmek üzere 2019’un bu son aylarında yeni bir atılımın eşiğindedir. Uluslararasılaşma sürecimizin istediğimiz noktaya ulaşması için gerekli bütün adımları çok yönlü olarak başlattık.

Uluslararası programları geliştirerek ortaklık, işbirliği protokolleri ve anlaşmaları çoğaltarak öğrenci ve personel değişim sayılarını arttırmak yoluyla ve dünyayı buraya, burayı da dünyaya taşımak suretiyle küresel rekabette dirençli bir yüksek öğrenimi kurarak sürdürülebilirliğini sağlamak için emek vereceğiz..

Üniversitemizi düşleyen öğrenci adaylarına ve velilerimize, iki çocuğumun da üniversitemizden mezun olduğunu gönül rahatlığıyla söylüyor ve sizleri de üniversitemize davet ediyorum.

Prof. Dr. Yücel Oğurlu
Rektör