İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonları 6 Fakülte, 5 Enstitü, 1 Genel Sekreterlik bünyesinde en az beşer kişiden oluşmaktadır.

Fakülteler, Enstitüler ve İdari Yapı birer Birim olarak tanımlanmaktadır. Dekanlar, Enstitü Müdürleri ve Genel Sekreter birim başkanlarıdır. Fakülte ve Enstitü Birimleri Başkan dâhil öğretim üyeleri, idari personel, kalite elçileri ve bir öğrenci temsilcisi olmak üzere en az 5 (beş) kişiden oluşur. Birim Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Öğrenci temsilcisi lisans veya lisansüstü öğrenci temsilcilerinden belirlenir ve görev süresi 1 yıldır. İdari Yapıdaki Birim Kalite Komisyonu, Genel Sekreter ve idari birim başkanlarından oluşur. Birim Başkanı, Birim Kalite Komisyonu üye adayları teklifini Rektörlüğe yapar. Rektörlük tarafından görevlendirilen üyeler ilgili birimin web sayfasında Birim Kalite Komisyonu olarak açıklanır.

Birim Kalite Komisyon Başkanları (6 Fakülte Dekanı, 5 Enstitü Müdürü, 1 Genel Sekreter)

1 Hukuk Fakültesi Dekanı
2 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
3 İşletme Fakültesi Dekanı
4 İletişim Fakültesi Dekanı
5 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
6 Mühendislik Fakültesi Dekanı
7 Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
8 Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
9 Dış Ticaret Enstitü Müdürü
10 Finans Enstitü Müdürü
11 İletişim Bilimi ve İnternet Enstitü Müdürü
12 Genel Sekreter

 

Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

a) Birim Kalite Komisyonu, Başkanın belirleyeceği tarih ve gündeme göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

b) Kararlarda toplantı tarihi, karar sayısı, karar metni, toplantıya katılan Başkan ve üyelerin adları, varsa karşı oy gerekçeleri yer alır. Kararlar elektronik ortamda hazırlanır, üyelere iletilir ve saklanır. Birim Başkanı bulunmadığı zamanlarda yardımcısı Başkanlık görevini yapar.

c) Birim Kalite Komisyonu toplantılarında sekretarya hizmeti bir idari personel tarafından yürütülür,

Birim Kalite Komisyonlarının Görevleri

a) Kalite Komisyonu koordinasyonunda, Üniversite Kalite El Kitabında ilgili kalite süreçlerini PUKÖ döngüsüne göre hazırlamak,

b) Kalite Elçilerini koordine etmek,

c) Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nu Birim için hazırlamak, kurumsal akreditasyon ve program akreditasyon çalışmaları yapmak,

ç) Rektörlük veya Kalite Komisyonu Başkanlığından geri bildirimler için gelen anketleri uygulamak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak,

d) Birimle ilgili paydaşları bilgilendirmek, görüşlerini almak ve değerlendirmek,

e) YÖKAK’a, görevli değerlendiricilere ve gözlemcilere gerekli desteği vermek,

f) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri faaliyetleri planlamak ve uygulamak

 

Birim Kalite Komisyonları

 

Hukuk Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
İşletme Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
İletişim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu
Finans Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu
Dış Ticaret Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu
Genel Sekreterlik – İdari Birim Kalite Komisyonu