TR EN

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Misyon ve Vizyon

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreterliği’nin misyonu, çağın gereklerine uygun, etik ve insani değerleri göz ardı etmeyen, iç ve dış paydaşlarla iletişimi güçlü, Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayan, Üniversite Stratejik Planına uygun idari altyapı ve destek hizmetlerinin tesis ve idamesini güçlendirerek idari birimlerde  etkili  performans yönetimini sağlamaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreterliği vizyonu kendisi ve bağlı idari birimlerince hızlı ve verimli hizmetin üretildiği, tüm süreçleri kapsayan uyum ve iş birliğinin sağlandığı, şeffaflığa dayalı, iç ve dış paydaşlarımıza  karşı duyarlı kurumsal bir yapı oluşturmaktır.

Kalite Politikası

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreterlik’e bağlı idari birimlerin kalite politikasının esaslarını;

 • Kalite anlayışını tüm iç ve dış paydaşlarımıza yansıtarak her bir karar ve çözüm sürecine paydaşları etkin olarak dâhil edilmesi ile paydaşların memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasını;

 • İyileştirme anlayışı kapsamında öz değerlendirmeler yaparak, tüm idari personelin yetkinliğini, yeterliliğini ve performansını geliştirerek hizmet süreçlerimizdeki verimliliğinin arttırılmasını;

 • Sürdürülebilirlik anlayışı içinde idari faaliyetlerin içeriğinin ve kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin temel alınmasını;

 • Kalite kültürünün yaygınlaşmasına yönelik eğitimler ve çeşitli bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilerek tüm idari personelin kalite bilincine sahip olmasının sağlanmasını;

 • Risk temelli düşünme ile potansiyel uygunsuzlukları analiz ederek, riskleri ortadan kaldıran çözümler üretilmesini,

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını yasal şartlara uygun olarak taahhüt etmektedir.

oluşturmaktadır.

Kalite Hedefleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi amaç ve hedefleri doğrultusunda Genel Sekreterlik’e bağlı idari birimlerin kalite hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Birimlerde iş süreçlerini tanımlamak,
 • İç ve dış paydaşların memnuniyet düzeyini arttırmak,
 • Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak,
 • İdari birimler tarafından sunulan hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek,
 • Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek,
 • İdari personele mevzuat kapsamlı verilen hizmet içi eğitimleri düzenlemek,
 • Kişisel gelişim ve iletişim becerilerine yönelik verilen eğitimler düzenlemek,
 • Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını geliştirmek,
 • Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek,
 • Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek, konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,
 • İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek,
 • İdari görevlerde yer alan personelin, iş analizi / görev tanımlarını yapılandırmak,
 • Kalite süreçleri kapsamında iç/dış paydaşlarla yıllık geribildirim/değerlendirme toplantıları yapmak,

Tüm birimlerde PUKÖ Döngüsüne dayalı sürekli iyileştirme kapsamında süreçlerle, risk temelli yönetimi yaygınlaştırmak.

 

MADDE 39 — Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur. Genel Sekreter üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görevleri şunlardır;
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
e) Basın ve halkla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.