TR EN

Politikalarımız ve Yaklaşımlarımız

Üniversitenin kalite güvencesi politikası; stratejik yönetiminin bir parçası olarak misyon ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyetler yürütmek, uygulanan süreçleri tanımlamak, bunları PUKÖ yaklaşımıyla iyileştirmek ve kamu oyu ile paylaşmak şeklindedir.

Üniversitenin kalite kontrolü politikası; Stratejik Planda tanımlanan göstergelerin nicel ve nitel olarak değerlendirmek ve bunu kamuoyu ile paylaşmak şeklindedir.

Bilişim teknolojileri desteğiyle süreç yönetimi, özellikle stratejik yönetim süreçleri yürütülmeye çalışılmaktadır.
Kalite güvencesi politikaları ve stratejileri kapsamında stratejik yönetim süreci paydaş katılımıyla belirlenmektedir. Stratejik planlar ve bunlar doğrultusunda hedefler belirlenmekte, faaliyetler planlanmaktadır.

Performans yönetim süreçleriyle de politika ve stratejilerin yaşama geçirilme düzeyleri ölçülmekte, izlenmekte ve iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

Üniversitede yürütülen tüm süreçlerin tanımlı hale getirilmesi ve kalite güvencesi sisteminin temel yaklaşımı olan Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) döngüsünün tüm süreçlerde işletilmesine; kalite güvencesi ve stratejik planlama çalışmalarının bütünleşik olarak yürütülmesine önem verilmektedir.

Kalite güvencesi çalışmalarında süreklilik sağlanmaya çalışılırken yönetimsel değişiklik sonrası kurumsal hafızanın korunmasına da çalışılmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler, faaliyetler, kararlar kolayca erişilebilecek şekilde e-ortamda depolanmaya çalışılmaktadır.

Eğitim-öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kuruma özgü anahtar performans göstergeleri tanımlanmıştır. Her yıl elemanlar değerlendirilmektedir.

Kalite Güvencesi Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Kapsamında 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ne göre Üniversite “Kalite Komisyonu” kurulmuştur. 26.04.2016 Tarihli 2016/157-1 sayılı Senato Kararı ile “İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” ve bu esaslarda açıklanan “Ticaret Üniversitesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu” tanımlanmıştır.

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun YÖKAK Dereceli Değerlendirme Sistemine Göre (Rubrik) Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 26.01.2021 tarih ve 2021/228-7 sayılı Senato Kararı ile yeniden yapılandırılmıştır.